menük kihagyása és ugrás a tartalomhoz

Család- és gyermekjóléti központ

az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

Céljaink, feladataink:

Legfőbb célunk a gyermekek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermekek jólétének érdekében a családok számára támogatás nyújtása.

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat nyújtása, programokat szervezése.

Alapszolgáltatásaink:

Esetmenedzseri tevékenység:

Amennyiben a családok életében valamilyen elakadás, trauma, szociális nehézség keletkezik, az esetmenedzser problémafeltárást végez, közvetíti az elérhető szolgáltatásokat, monitorozza azok hatékonyságát.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el:

 • kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén más gyermekvédelmi intézkedés megtételét,
 • javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészítjük a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinálunk és végzünk, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készítünk;
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinálunk és végzünk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához
 • utógondozást végzünk - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve
 • együttműködünk a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,

Családsegítés:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szolgáltatás lehetőségei:
 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • a kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat
Speciális szolgáltatásaink:
 • utcai és lakótelepi szociális munka A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése. A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.
 • kapcsolattartási ügyelet
 • A kapcsolattartási ügyelet biztosítja

  • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
  • az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása
 • kórházi szociális munka
 • A szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2) bekezdése szerinti intézkedések megtétele, és az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés.

 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
 • A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

 • jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához és iskolához köthető problémák: szorongás, konfliktusok, magatartási problémák
 • Gyermeknevelési kérdésekben: pl.:önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, konfliktusos szülő-gyermek kapcsolat
 • Családon belüli problémák:
 • pl.: családon belüli kapcsolati problémák, válás, veszteség, tájékoztatás szociális juttatásokról, szenvedélybetegségek

Hogyan tud segíteni a szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés szülőknek, tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél: családok, diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen.
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben pl.: kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • A köznevelési intézményekben csoportos és közösségi programok szervezése. Pl.: prevenciós csoportok, pályaorientációs csoportok, érzékenyítő foglalkozások
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag jelzési kötelezettséggel rendelkezik, helyzettől függően delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.
 • Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

 • szociális diagnózist készítünk
 • fogyatékosságügyi tanácsadást biztosítunk
  • tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai számára, a velük való kapcsolatfelvétel, az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az ügyintézés, valamint klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése,
  • közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében,
 • szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

Fontosabb jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény)
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyermekvédelmi Törvény)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Szakmai szabályzók, protokoll, módszertani ajánlás:

Szociális ágazati portál

Elérhetőség:

Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

Központvezető: Németh Margit

Cím: 5000, Szolnok, Levente utca 1.

Telefon:(20) 310 55 88, (20) 245 73 27

Elektronikus levélcím: gyejoszolnok (kukac) gmail.com

Készenléti szolgálat (szolnoki járásban, munkaidőn túl) (80) 627 777

Gyermekvédő szám: (80) 21 20 21

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: (80) 20 55 20

Illetékességi terület:

Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ a szolnoki járás 18 településén látja el feladatait.

Szolnok, Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas településeken.

Kliensek fogadása:

Előre megbeszélt időpontokban, valamint hétfő - csütörtök 8 – 16 óra, pénteken 8 - 11.30 között.