menük kihagyása és ugrás a tartalomhoz

Fogyatékos Személyek Nappali ellátása

Fogyatékos Személyek Nappali ellátásban részesülők köre

A fogyatékos személyek nappali ellátása, a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez. A fentieken kívül az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai és pedagógiai segítségnyújtást szervez. Cél a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése. A programokat igyekeznek oly módon kialakítani, hogy az ellátottak jól érezzék magukat, lehetőségük legyen a fejlődésre.

Ellátási területünk:

Szolnoki Kistérség, Jászberényi Kistérség, Törökszentmiklósi Kistérség, Kunszentmártoni Kistérség közigazgatási területe.

Az ellátás igénybevétele

Az intézményben folyó személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselő írásbeli kérelme alapján történik, 3 hónap próbaidő kikötésével. (Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója ápolási díjban részesül, ez maximum 5 óra lehet.)

Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki:

 1. veszélyeztető magatartást tanúsít,
 2. orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.

A felvételi kérelemhez minden esetben csatolni kell a szakorvos véleményét.

Térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, melyet a fenntartó, rendeletben állapít meg minden év április 1.-ig. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Az ellátott által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, valamint nappali ellátás esetén az ellátott havi jövedelmének 15 %-át, nappali ellátás és ott étkezés esetén az ellátott havi jövedelmének 30%-át.

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:

 1. tanácsadás,
 2. készségfejlesztés,
 3. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 4. esetkezelés,
 5. felügyelet,
 6. gondozás és
 7. közösségi fejlesztés
 8. Szabadidős programok: az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya -, és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 9. Egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint mentális gondozás.