menük kihagyása és ugrás a tartalomhoz

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

5000 Szolnok, Városmajor u. 67/a.

Adatkezelési Tájékoztató Személyes adatok kezeléséről

A személyes adatok kezelése

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapjánIntézményünk, mint Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő, Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő
Név Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Dr. Molnár Tibor
Postai címe 5000 Szolnok, Városmajor u. 67/a. 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. Polgármesteri Hivatal
Telefon +36 56/420-614 +36 56/503-856
E-mail info@humanszolgaltato.hu molnart@ph.szolnok.hu
Honlap https://humanszolgaltato.hu
Székhely 5000 Szolnok, Városmajor u. 67/a.
A GDPR 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt,Intézményünk által alkalmazott fogalmak meghatározása a következő:
 • Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre,az Érintettre, (azaz Önre) vonatkozó bármely információ.Azonosítható, az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. (Jelen esetben: Intézményünk)
 • Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása”: az Érintett (azaz Ön) akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. (lásd. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

Az Intézményünk által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv);
 • egyes Európai Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Intézményünk kizárólag a tevékenységével összefüggésben, feladatai ellátásához feltétlenül szükséges, egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, joggyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel személyes adatokat. Az adatkezelés jogalapja lehet:
 • az Ön önkéntes hozzájárulása;
 • az Önnel kötött szerződés, megállapodás teljesítése;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • létfontosságú érdekek védelme;
 • közérdek;
 • az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
Intézményünk a személyes adatokat az érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől függően, eltérő terjedelemben kezeli. A személyes adatokat Intézményünk a jogszabályban vagy a jogalapként szolgáló dokumentumban meghatározott ideig kezeli, illetve tartja nyilván. A személyes adatokat töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Ön személyes adatait fő szabály szerint Intézményünk munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így az Intézményünk belső szabályzataiban és munkaköri leírásában adatkezelésre felhatalmazott, titoktartásra kötelezett, megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársai, az ügykezelés érdekében, jogszabályban meghatározott dokumentumok, megállapodások elkészítése vagy nyilvántartások elkészítése során ismerik meg és kezelik az Ön személyes adatait. Intézményünk csak kivételes esetben, jogszabályban meghatározott körben és célra adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. A címzett az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezeli az érintett adatait.Intézményünkmegfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

AZ ÖN JOGAI

Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy Ön megismerje adatvédelmi jogait. Ennek érdekében az alábbiakban ismertetésre kerülnek, hogy a hatályos adatvédelmi szabályok alapján Ön milyen adatvédelmi jogokkal élhet a személyes adataival kapcsolatban:
 • Hozzáférés joga (GDPR 13. és 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
 • Visszavonás joga (GDPR 13.cikke): Ön a hozzájárulásán alapuló adatkezelés során bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön jogosult arra, hogy kérésére Intézményünk indokolatlan késedelem nélküli helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak Intézményünk általi haladéktalan törlését, amennyiben:
 • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
 • Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön a tiltakozás jogával élt az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka;
 • a személyes adatainak kezelése jogellenes;
 • személyes adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;
 • Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni Intézményünktől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Önvitatja az adott személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg Intézményünk ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Intézményünknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat valamely jogi igény előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Öntiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Intézményünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kapjon, illetve azokat más szervezetek számára továbbítsa vagy, ha ez technikailag megoldható, Intézményünktől ezen adatainak továbbítását kérje.
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy az az Intézményünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben Intézményünk– ha nem bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják – a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön a személyes adataival összefüggésben megillető jogosultságok érvényesítése érdekében személyesen, írásban, postai úton vagy e-mail formában bármikor Intézményünkhöz fordulhat a korábban megadott elérhetőségeken.  Intézményünk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja azt, és döntéséről írásban értesíti Önt. Ha az Ön kérelmét jogosnak találjuk, haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket a probléma orvoslására. Amennyiben Ön nem elégedett Intézményünk válaszával, vagy úgy gondolja, hogy jogellenes adatkezelés történt, akkora bíróságon pert indíthat, vagy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A NAIH postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
A NAIH telefonszáma:+36 1 391 1400
A NAIH faxszáma: +36 1 391 1410
A NAIHe-mailcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu
A NAIH honlap címe: www.naih.hu


Kapcsolati adatok:

Intézmény adatai:

név: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ
cím: H-5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.
telefonszám: 56/420-614
email: info[kukac]humanszolgaltato.hu
Törzskönyvi nyilvántartási szám (MÁK): 578024
adószám: 15578026-1-16


Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelypark Kft.
1122 Gaál József út 24.
Telefon: +36 1 700 4140
Email:info@tarhelypark.hu
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Munkanapokon 9:00 – 17:00
Ebédidő: 12:00 – 12:30


Szolnok, 2018. május 29.